Dịch văn bản

Phát hiện ngôn ngữ
Việt
Đang tải bản dịch...
Đang tải bản dịch...

Văn bản nguồn

Intelligence analysis: a game-changer to safeguard tigers Crime is heavily reliant on connectivity. Intelligence analysis is an essential tool to identify where convergence exists and to strategically manage the highest threat from organised crime. It is a valuable force multiplier and must form part of any overarching strategy to tackle wildlife crime. By utilising intelligence analysis to inform our understanding of connections across crime types, we can create multiple pathways to tackle wildlife crime. Wildlife crime can also be an easier entry point to investigate other associated crimes, and the use of wildlife legislation in some countries can provide additional law enforcement opportunities, such as the ability to act without a warrant, and to inspect premises at any time. Multi-agency investigations and task forces are a powerful strategy to address convergence, offering alternative legislation, powers, and expertise to use the fullest extent of the law in pursuit of justice.
Intelligence analysis: a game-changer to safeguard tigers Crime is heavily reliant on connectivity. Intelligence analysis is an essential tool to identify where convergence exists and to strategically manage the highest threat from organised crime. It is a valuable force multiplier and must form part of any overarching strategy to tackle wildlife crime. By utilising intelligence analysis to inform our understanding of connections across crime types, we can create multiple pathways to tackle wildlife crime. Wildlife crime can also be an easier entry point to investigate other associated crimes, and the use of wildlife legislation in some countries can provide additional law enforcement opportunities, such as the ability to act without a warrant, and to inspect premises at any time. Multi-agency investigations and task forces are a powerful strategy to address convergence, offering alternative legislation, powers, and expertise to use the fullest extent of the law in pursuit of justice.
Đang tải...
1001 / 5000
Đang tải...

Kết quả dịch

Đang dịch...
Các bản dịch là cho các giới tính cụ thể. Tìm hiểu thêm
Lỗi dịch

Xem thêm về văn bản nguồn này

Nhập văn bản nguồn để có thông tin dịch thuật bổ sung
Dịch từ
Phát hiện ngôn ngữ
Tất cả ngôn ngữ
Ả Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bồ Đào Nha
Bulgaria
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)
Croatia
Do Thái
Đan Mạch
Đức
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)
Hàn
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Iceland
Igbo
Indonesia
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Kurd
Kyrgyz
Lào
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Mã Lai
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Mông Cổ
Myanmar
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)
Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Séc
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Tajik
Tamil
Tatar
Tây Ban Nha
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Trung
Turkmen
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Ý
Yiddish
Yoruba
Zulu
Dịch sang
Tất cả ngôn ngữ
Ả Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bồ Đào Nha
Bulgaria
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)
Croatia
Do Thái
Đan Mạch
Đức
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)
Hàn
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Iceland
Igbo
Indonesia
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Kurd
Kyrgyz
Lào
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Mã Lai
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Mông Cổ
Myanmar
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)
Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Séc
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Tajik
Tamil
Tatar
Tây Ban Nha
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Trung (Giản thể)
Trung (Phồn thể)
Turkmen
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Ý
Yiddish
Yoruba
Zulu

Dịch tài liệu

Phát hiện ngôn ngữ
Việt
Chọn tài liệu
Tải lên tệp .doc, .docx, .odf, .pdf, .ppt, .pptx, .ps, .rtf, .txt, .xls hoặc .xlsx
Đang dịch...
Đang dịch...
Dịch từ
Phát hiện ngôn ngữ
Tất cả ngôn ngữ
Ả Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bồ Đào Nha
Bulgaria
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)
Croatia
Do Thái
Đan Mạch
Đức
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)
Hàn
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Iceland
Igbo
Indonesia
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Kurd
Kyrgyz
Lào
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Mã Lai
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Mông Cổ
Myanmar
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)
Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Séc
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Tajik
Tamil
Tatar
Tây Ban Nha
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Trung
Turkmen
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Ý
Yiddish
Yoruba
Zulu
Dịch sang
Tất cả ngôn ngữ
Ả Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bồ Đào Nha
Bulgaria
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)
Croatia
Do Thái
Đan Mạch
Đức
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)
Hàn
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Iceland
Igbo
Indonesia
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Kurd
Kyrgyz
Lào
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Mã Lai
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Mông Cổ
Myanmar
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)
Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Séc
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Tajik
Tamil
Tatar
Tây Ban Nha
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Trung (Giản thể)
Trung (Phồn thể)
Turkmen
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Ý
Yiddish
Yoruba
Zulu
Gửi phản hồi
Giới hạn là 5.000 ký tự. Sử dụng các nút mũi tên để dịch thêm.

Đã lưu

Lịch sử

Các ứng dụng của Google
Menu chính